e77乐彩手机登录

最新e77樂彩網站官方網站

道教長壽的真正含義

來源:湖南道協網站整理 作者:長壽山道觀 時間:2016-12-17

    歷代道教祖師,從來不以長壽作為道高之象征,所謂: “ 有道不在年高,無道空活百歲 ” 。觀我玄門祖師,從來不拿年齡作為炫耀世間的資本,故曰 “ 道不言壽 ” 。全真祖師王重陽 “ 穎悟絕人 ” ,自稱 “ 王害瘋 ” ,且言: “ 害瘋害瘋舊病發,壽命不過五十八。 ” 世壽五十八歲,一樣得道成真。因此道人所重者,不在長壽與否,乃在得道與否。世人多以為壽愈長則道愈高,故樂以標榜長壽,不足為奇。其實不明,道教 “ 長壽 ” 之真義何在?正如呂祖丹訣詩云: “ 古今機要甚分明,自是眾生力量輕。盡向有中尋有質,誰能無裏見無形。 ” 又曰: “ 世人認假不認真,難度長生上品經。 ”明《正統道藏 • 洞真部 • 玉訣類 • 真藏經要訣》云: “ 一切眾生貪著有為,欣生惡死,意雖求生,由造死業,不持戒行,雖得長壽,由如老樹,有何殊別? ” 清王常月祖師《龍門心法》云: “ 誰曾不死?那見長生?不死者,豈是凡身?長生者,非關穢質。彭祖至今何在?顏回萬劫還存。不死者,我之法身;長生者,吾之元氣。
     
蓋道家所言的長壽,乃是太上所云: “ 死而不亡者壽”,因而不是有限歲數的“長壽”。佛教《心經》所言 “ 無老死 ” ,《金剛經》所云 “ 無壽者相 ” ,皆與此合。然而并不是說,道教修行與佛教修行是一回事。
   
蓋道教是借假修真,須要保護這個軀殼的堅固;佛教是見性成佛,認為這個軀殼是 “ 臭皮囊 ” 。雖然說境界高低與壽命無關,但是在道教是以壽命為基礎,在佛教是以心性為著落。故道教修行,是性命雙修;佛教修行,是修性不修命。由于道教對命功的重視,因而做到長壽,是易如反掌的事情。《太平經 • 解承負訣》說:“ 凡人有三壽,應三氣,太陽、太陰、中和之命也。上壽一百二十,中壽八十,下壽六十。”《莊子 • 盜跖》說: “ 人上壽百歲,中壽八十,下壽六十。 ” 《養生經》說: “ 黃帝曰:上壽百二十,中壽百年,下壽八十。 ” 《黃帝內經素問 • 上古天真論》說: “ 余聞上古之人,春秋皆度百歲,而動作不衰。 … … 所以能年皆度百歲而動作不衰者,以期德全不危也。 ”    
    
當初軒轅黃帝北上崆峒問道于廣成子,成為中國歷史上有記載的第一位道教弟子,其師廣成子當時已經是一千兩百歲了。彭祖史載活了八百歲,老子活了一百六十多歲或者兩百多歲。后來的張三豐祖師,根據其仙跡活了兩百多歲或者四百多歲。有位一百二十多歲的師父傳授長壽法門,每一代授幾位弟子都有規定。因此,道教存在這樣的法門,在一定限度內可以做到長壽。但是沒有永生不死的肉體,因此道教并不以長壽為終極目標。盡管道教存在這樣的法門,在一定限度內可以做到長壽。但是沒有永生不死的肉體,因此道教并不以長壽為終點。
    
因而,若以為道教修煉,就是為了單純延長壽命,乃是不懂道家內涵的說法。道教固有各種神仙位階之說,然皆非以壽命為標準,而是以了生死為圭臬,生道為一,與道合真。所以真正得道的長壽,不是有形肉身的長存,乃是元神不死、亙古長存,證得萬劫不壞之法身,合于永恒不滅之大道,與道同壽,方為 “ 長壽 ” 。
    
明乎此,則知道人之 “ 長壽 ” ,非世俗之 “ 長壽 ” 也。自然不必糾結于世俗壽命,當究修道之真義所在,是謂要妙。

e乐新闻网